Springboot配置扫描其它模块路径的方法

Springboot配置扫描其它模块路径的方法

SpringBootApplication启动时会默认扫描主类当前包及子包,如果需要扫描主类当前包以外的其他包,可用如下注解配置实现:

@SpringBootApplication
@ComponentScan(basePackages = {com.oxing.mall,com.oxing.blog})
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Main.class, args);
    }
}

 

Springboot配置多数据源 配置中心 服务中心 Nacos介绍
微信公众号